Vui lòng truy cập trang web này bằng thiết bị có màn hình lớn hơn

"Keep calm and study hard "

Nguyễn Quốc Tín

Thích lập trình & giải quyết vấn đề bằng coding

  • Lập trình viên level gà con
  • 01/01
  • 0 8 6 8 6 0 .. .. .. ..
  • C#, PHP, JS
  • Đã có người yêu
  • nguyenquoctin9x@gmail.com
  • Đồng Tháp
  • Đọc sách, gõ code